प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ (२०७४ साल भाद्र ५ सम्म १८ वर्ष पुरा भएका) को अन्तिम मतदाता नामावली
जिल्ला, स्थानीय तह (गा.पा / न.पा ) र वडा छान्नुहोस् । Display नभएमा CTRL+F5 Press गर्नुहोस् ।
मतदाता नामावली
जिल्ला:
गा.पा./न.पा.:
वडा नं :
मतदान केन्द्र :

फाराम नं. / मतदाता नं.


Number of visitors: